boekonline1

ingemob2021

boekonline1

Behandel voorwaarden en Privacy

 

Afspraken behandelingen/consulten
De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt. Relevante wijzigingen en informatie worden steeds in een behandelverslag vastgelegd. Tijdens deze gesprekken wordt in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen. 
De cliënt is zich ervan bewust dat consultering en behandeling bij Praktijk Vivre plaatsvindt op grond van een inspanningsovereenkomst. Dat betekent dat resultaten niet gegarandeerd kunnen worden. De therapie mag niet worden beschouwd als (vervanging van) medische diagnostiek en behandeling. Indien de cliënt onder medische behandeling is, wordt geadviseerd met de behandelende arts/hulpverlener te overleggen of een natuurgeneeskundige behandeling (on)wenselijk is. Als Inge door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de behandelingen uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. 

Aansprakelijkheid 
Inge/ Praktijk Vivre is verzekerd via een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van Inge is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. Bij een geschil met Inge dat niet op een andere manier opgelost kon worden, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VIV of de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).  Verder kunt u het klachtenformulier bij de VIV Ledenadministratie aanvragen. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld. 

Betaling en kosten
De cliënt wordt vooraf geïnformeerd over de kosten per behandeling/consult. De kosten van de therapie zijn zichtbaar opgehangen in de behandelkamer en worden daarnaast vermeld op de website van de praktijk. De kosten van de behandeling dienen na ontvangst van de declaratie binnen 14 dagen te zijn voldaan. Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht via voicemail, of telefonisch) anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. 

Vergoeding van de therapie
Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan de praktijk bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) worden vergoed. Stuur ontvangen declaraties altijd in. (Bewaar een kopie voor uzelf). 

Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is wettelijke verplicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en in een incidenteel geval gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. 
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik, als uw behandelende therapeut, als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit uw dossier kunnen (gedeeltelijk) ook voor de volgende doelen gebruikt worden: 
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 
• Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid of in geval van mijn overlijden. 
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat mijn administratiekantoor de gegevens kan gebruiken voor mijn belastingaangifte en het opstellen van de jaarstukken. 
• Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 
• Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. 
• Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
• In het “Register van Verwerkingsactiviteiten bij praktijk Vivre staat precies vermeld welke gegevens worden verwerkt, waarom en waarvoor, hoe het beveiligd wordt en met welke partijen een verwerkersovereenkomst is vastgelegd. Dit register kun je desgevraagd inzien. 
• Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons. 
• Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,
  -naam, adres en woonplaats en geboortedatum
  -korte omschrijving van de behandeling en prestatiecode
  -datum, de kosten en duur van de behandeling 

Vertrouwelijkheid 
Inge is gehouden aan de beroepscode van VIV en RBCZ en stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.  Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als je daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. 
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij.  

 

 

Openingstijden

Dinsdag        10.00 - 20.00
Woensdag   13.00 -18.00  
Donderdag  10.00 -18.00
Vrijdag            10.00 -20.00

 Elke 1e zaterdag van de maand van 10.00 - 15.00 uur 

  • AGB zorgverlenerscode: 90100558
  • AGB praktijcode: 90060162
  •  VIV registratienummer: 1907860
  • RBCZ registratienummer: 50502R

 

 

 

 

Contact

Inge de Munter
06-21202733
K.v.K. 51123118
Algemene voorwaarden